مدیکو فوم

بالش بین زانویی یولگن

بالشت ارتوپدیک زانوهای شما را با فاصله مناسب از هم نگه داشته و باعث قرار گرفتن پاها، پهلو و ستون فقرات در یک راستا می گردد. تسکین دهنده و درمان کننده درد در نواحی زانو، پا، پهلو و ران، لگن، پایین کمر، کمر و ستون فقرات، آرتروز مفاصل و سیاتیک می باشد.
بالش بین زانویی یولگن به دلیل داشتن دکمه های روی بدنه قابل تنظیم هستند که راحتی را برای شما فراهم کنند.