مدیکو فوم

بالش پروانه یولگن

بالش پروانه یولگن به گونه ای طراحی شده که از هر دو سمت آن می توان استفاده نمود. از بخش ساده به عنوان حالت کلاسیک و از بخش فرو رفته برای کسانی که به پهلو می خوابند می توان استفاده کرد. بخش فرو رفته این امکان را می دهد که شانه در هنگام استراحت به پهلو تحت فشار نباشد و باعث کاهش فشار و درد در حین خواب می شود.