مدیکو فوم

پشتی طبی یولگن

تسکین و آرام کردن دردهای حاد و مزمن در کمر، عظلات، آرتروز، تنگی مجرا، دیسک و سایر دردهای پشت بدن. بالشتک های پشتی یولگن رامی توانید در نقطه ای ازصندلی (قسمت بالایی، وسط، قفسه سینه یا پایین کمر و ستون فقرات) قرارداده و از آن به عنوان یک پشتی اصلاح کننده وضعیت بدن برای کمک به کاهش فشار هنگام رانندگی با ماشین یانسشتن روی صندلی اداری خود استفاده کنید. تسمه های قابل تنظیم دوگانه میتواند محصول را به پشتی صندلی محکم نگه دارد و از سر خوردن یا افتادن آن رو صندلی جلوگیری کند.